17 Eylül 2010 Cuma

Kainatın Yaratılışı - 1

KÂİNATIN YARATILIŞI
   

   Allah, kainatı tek bir noktadan patlatarak yaratmıştır. Bilim adamı Hubble bu durumu big bang (büyük patlama) teorisi ile ispat etmiş ve nobel  ödülü kazanmıştır.

21-ENBİYÂ-30: E ve lem yerellezîne keferû ennes semâvâti vel arda kânetâ retkan fe fetaknâhuma, ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy (hayyin), e fe lâ yu’minûn(yu’minûne).
İnkâr edenler (kâfirler), semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra Biz, o ikisini (birbirinden) ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmazlar mı?

Allah, her şeyi çift yaratmış ve zıddıyla kaim kılmıştır.

36-YÂSÎN-36: Subhânellezî halakal ezvâce kullehâ mimmâ tunbitulardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya’lemûn (ya’lemûne).
Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefislerinden ve bilmedikleri şeylerden (zıddı ile kaim kılarak) çiftler (eşler) yaratan, O (Allah), Sübhan'dır (her şeyden münezzeh).

51-ZÂRİYÂT-49: Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn (tezekkerûne).
Ve Biz, her şeyden (zıddıyla kaim kılarak) çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz.

16-NAHL-48: E ve lem yerev ilâ mâ halakallâhu min şey’in yetefeyyeu zilâluhu anil yemîni veş şemâili succeden lillâhi ve hum dâhırûn(dâhırûne).
Onlar, Allah'ın yarattığı herşeyi (elektronları) görmediler mi? Onun gölgeleri (karşıt elektronları), tâbî olarak (elektronlara), sağdan (sağ spinli) ve soldan (sol spinli), Allah'a secde ederek dönerler.

    Elektronları oluşturan nötrinolar (emrler) herbir alem için bir çift olarak yaratılır ve gönderilirler. Bu nötrinoların spinleri (dönüş istikametleri) birbirinin aksi yöndedir. Yani Allahu Teala’nın biz herşeyi çift yarattık (zıddı ile kaim kıldık) sözünden muradı budur.

    Her bir nötrino, dört alemin (zahiri alem, karşıt zahiri alem, gayb alemi, karşıt gayb alemi) enerji küresini içerecek şekilde içiçe dört enerji küresinden yaratılmıştır. Dört enerji küresinden oluşan nötrinolarda  İlk iki enerji küresine primer ve son iki enerji küresine sekonder küreler denmektedir. Emr aleminden hareket eden nötrinolar, sonsuz bir hızla vazife yapacakları aleme gelirlerken bu gelişleri sırasında iki defa ışık duvarını aşarlar. Yine bu esnada zıt spinli olan bir çift nötrinonun sekonder küreleri iki defa yer değiştirir. Sekonder kürelerin yer değiştirmesi nötrinoların hızını arttırmak ve aynı zamanda fren yaptırmak için gereklidir. Fakat sonsuz hızı sağlayan şey ise nötrinoların vazife yapacakları alemin karşıt aleminde hareket etmeleridir.

    Bir çift nötrino zahiri alemde vazife yapacaksa yani zahiri alemde iki elektron olacaklarsa veya zahiri alemdeki iki elektrona enerji vereceklerse, Allah nötrinolar daha emr aleminde iken sekonder kürelerin yerlerin değiştirir, böylece hızlarını arttırır. Ama yetmez çünkü bu iki nötrinonun sonsuz bir hızla ve görünmeden vazife yapacağı aleme gitmesi gerekmektdir. Bu yüzden Allahu Teala bu zıt spinli iki nötrinoyu ışık duvarını aşırtmak suretiyle karşıt zahiri aleme geçirir. Burada söz konusu olan bu bir çift nötrino görünmez olur ve sonsuz hızla hareket eder. Ardından zahiri alemde görev yapacakları için Allahu Teala bu çift nötrinoya ışık duvarını bir kez daha aşırtırken sekonder kürelerin yerlerini de değiştirir. Böylece nötrinoların hızı, ışık hızının altına düşer ve görünür olurlar. İşte artık bizim yaşadığımız bu zahiri alemde görünür olan nötrino  elektron adını alır. Bu duruma enerjinin maddeye dönüşmesi hali denmektedir. Allah’tan gelen bir çift ama zıt spinli nötrino,  elektron olmak için değilde elektrona enerji vermek için geliyorsa aynı şekilde gelir, enerjiyi verir ve tekrar yukarıda anlatılan yolla Allah’a geri döner.

   
   Allahu Teala nötrinoların (emirlerin) geliş ve gidişlerini Talak 12, Sebe 2 ve Hadid 4 de açıklamaktadır.

65-TALÂK-12: Allâhullezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunn(mislehunne), yetenezzelul emru beynehunne li ta'lemû ennallâhe alâ kulli şey'in kadîrun ve ennallâhe kad ehâta bi kulli şey'in ilmâ (ilmen).
O Allah ki, yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını (yedi kat yerleri) yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen (ilmi ile) ihata etmiş olduğunu (kuşattığını) bilmeniz için emir, onların arasında (gökler ve yerler arasında) devamlı iner.

34-SEBE-2: Ya’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ yarucu fîhâ, ve huver rahîmul gafûr(gafûru).
(O, Allah) yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve O; Rahîm'dir (rahmet nuru gönderendir), Gafûr'dur (mağfiret eden, günahları sevaba çeviren).

57-HADÎD-4: Huvellezî halakas semâvâti vel ardafisitteti eyyâmin summestevâ alel arş(arşi), a’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr (basîrun).
Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni (yükseleni) bilir. Ve siz nerede iseniz O, sizinle beraberdir. Ve Allah, sizin yaptıklarınızı en iyi görendir.

     Kainatı tek bir noktadan patlatarak yaratan Allahu Teala, 6 Alem yaratmıştır. Yedinci alem ise la mekandır yani yokluktur Yokluk, Allahu Teala’nın zatının bulunduğu alemdir.

1.Alem: Biz insanların yaşadığı zahiri alem,
2. Alem: Zahiri alemin karşıtı olan ve öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşayacağı karşıt zahiri alem (berzah alemi).
3.Alem: Cinlerin yaşadığı gayb alemi,
4.Alem: Cinlerin öldükten sonra nefslerinin yaşadığı karşıt gayb alemi.
5. Alem: 7 kat gökleri içeren emr alemi,
6.Alem: 7 kat yerleri içeren karşıt emr alemidir.
7.Alem: la mekan (yokluk).


    Tek bir noktadan patlatılarak yaratılan kainat ve o kainatı oluşturan en küçük zerreler yani elektronlar, heran Allah'ı zikrederler (tesbih ederler). Elektronların Allah’ı her zikredişlerinde Allah, onlara dönüşlerini devam ettirebilmeleri için nötrino (enerji) gönderir.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder